Добре дошли в нашия магазин
Решения за професионалисти

ПРИНТ БЛОГ

НАЙ-ПРОДАВАНИ ЗА ДЕНЯ:

EPSON L-се­рия фо­то­прин­те­ри: Epson L805, Epson L810, Epson L850 и Epson L1800. Са­мо 5 сто­тин­ки е раз­хо­дът на мас­ти­ло за сним­ка 10/15 см или CD/DVD. Иде­ал­ни за пе­чат на сним­ки, кар­тич­ки, по­ка­ни, фла­е­ри, по­сте­ри, ка­лен­да­ри, фо­то кни­ги, ал­бу­ми и дис­ко­ве, с фо­то­граф­ско ка­чест­во и из­к­лю­чи­тел­но ни­ска се­бес­той­ност на ори­ги­нал­ни­те мас­ти­ла. Epson SureColor P600 е ди­ги­тал­на­та тъм­на ста­ич­ка на мо­дер­ния фо­то­граф. Пиг­мент­ни мас­ти­ла от най-ви­сок клас, А3+ фор­мат.

Ши­ро­ко­фор­мат­ни­те про­фе­си­о­нал­ни фо­то-прин­те­ри Epson Stylus Pro са пред­по­чи­та­ни от про­фе­си­о­на­лис­ти­те в цял свят за пе­чат на фо­то­гра­фии, ре­про­дук­ции, ин­те­ри­ор­на гра­фи­ка, по­сте­ри, цвет­ни про­би, цве­то­от­дел­ки за вър­ху филм, та­пе­ти, ви­зу­а­ли­за­ции, фо­ток­ни­ги, ал­бу­ми, ка­та­ло­зи. Га­ран­ти­ра­ни дъл­гот­рай­ни ре­зул­та­ти с во­до­ус­той­чи­ви пиг­мент­ни мас­ти­ла Ultra ChromeHDR. Най-ка­чест­ве­ни­ят фо­то­граф­ски пе­чат в све­та!

Пър­ви­ят прин­тер за ди­рек­тен пе­чат вър­ху све­тъл и тъ­мен па­му­чен и сме­сен текс­тил, съз­да­ден из­ця­ло от един про-из­во­ди­тел - Epson SureColor SC-F2000. Пер­фект­ни ре­зул­та­ти вър­ху све­тъл текс­тил без пред­ва­ри­тел­на об­ра­бот­ка. Плът­но бя­ло и на­си­те­ни цве­то­ве вър­ку тъ­мен или че­рен текс­тил. Ни­ска се­бес­той­ност на из­де­ли­е­то, соф­ту­ер за пе­чат и кал­ку­ла­ция на раз­хо­ди­те пред­ва­ри­тел­но. 1 го­ди­на пъл­на га­ран­ция от Epson!

Суб­ли­ма­ци­он­ни­те прин­те­ри Epson SureColor-F са про­ек­ти­ра­ни и про­из­ве­де­ни из­ця­ло от Epson - пе­ча­та­ща гла­ва, ме­ха­нич­на кон­струк­ция, елек­тро­ни­ка, мас­ти­ла. То­ва им да­ва уни­кал­ни пре­дим­ст­ва - здра­ви­на, на­деж­д­ност, ка­чест­во, до­стъп­на це­на. За пръв път текс­тил­на­та ин­дуст­рия раз­по­ла­га с ком­плек­с­но ре­ше­ние от един до­став­чик. Яр­ки цве­то­ве, от­лич­но ка­чест­во, ви­со­ка ско­рост, ни­ски раз­хо­ди, пъл­но­функ­ци­о­на­лен ErgoSoft RIP.

Сол­вент­ни­те прин­те­ри Epson SureColor-S са про­ек­ти­ра­ни и про­из­ве­де­ни из­ця­ло от Epson - пе­ча­та­ща гла­ва, ме­ха­нич­на кон­струк­ция, елек­тро­ни­ка, мас­ти­ла. То­ва им да­ва уни­кал­ни пре­дим­ст­ва - здра­ви­на, на­деж­д­ност, ка­чест­во, до­стъп­на це­на. Мас­ти­ла­та са без­опас­ни за здра­ве­то на опе­ра­то­ра и кли­ен­ти­те. При­ло­же­ния - ин­те­ри­ор­на, вън­шна, ав­то­мо­бил­на рек­ла­ма, сти­ке­ри, ети­ке­ти, фо­то­гра­фии, та­пе­ти, ре­про­дук­ции вър­ху ка­на­ва.

Прин­те­ри­те Epson от че­ти­ри­цвет­на­та се­рия SureColor-T са иде­ал­ни за пе­чат на CAD/GIS, POP/POS рек­ла­ма, ин­те­ри­ор­на гра­фи­ка, афи­ши, пла­ка­ти, та­пе­ти, крой­ки, ви­зу­а­ли­за­ции. Но­ви во­до­ус­той­чи­ви пиг­мент­ни мас­ти­ла UltraChrome XD за бри­лянт­ни и устой­чи­ви цве­то­ве, до­ри и на обик­но­ве­на ев­ти­на хар­тия. Най-бър­зи­те в своя клас, с ре­зо­лю­ция на пе­чат до 2880х1440 dpi, прав път за пе­чат на ма­ке­тен кар­тон с де­бе­ли­на до 1,5 мм.

Epson DiscProducer ро­бо­ти за на­деж­ден за­пис и фо­то­ре­а­лис­ти­чен пе­чат вър­ху нор­мал­ни и во­до­ус­той­чи­ви, глан­цо­ви CD/DVD/BluRay дис­ко­ве. Не­н­ад­ми­на­та на­деж­д­ност и рен­та­бил­ност за най-от­го­вор­ни при­ло­же­ния - пе­чат на дан­ни на па­ци­ен­ти и за­пис на ре­зул­та­ти от ме­ди­цин­ски из­с­лед­ва­ния и об­раз­на ди­аг­нос­ти­ка, ти­ра­жи­ра­не на дан­ни, аудио и ви­део, ав­то­ма­ти­зи­ра­но ар­хи­ви­ра­не. Бър­за въз­връ­ща­е­мост от ико­но­мии на труд.

На­стол­ни­те суб­ли­ма­ци­он­ни сис­те­ми Vistuoso и SubliJet-R, ба­зи­ра­ни на gel-jet прин­те­ри Ricoh 3110 (А4) и 7100 (А3), и суб­ли­ма­ци­он­ни гел-мас­ти­ла Sawgrass се пре­вър­на­ха в най-по­пу­ляр­но­то ре­ше­ние за фо­то и принт сту­диа и рек­лам­ни аген­ции. Пъл­на­та га­ран­ция на сис­те­ма­та, ней­на­та на­деж­д­ност и не­срав­ни­ма без­п­роб­лем­ност по от­но­ше­ние на за­пуш­ва­ния, ка­чест­во­то на пе­чат и ле­ко­та­та на ра­бо­та са при­чи­на­та за то­ва.

На­стол­ни­те тер­мо-транс­фер­ни сис­те­ми ChromaBlast-R, ба­зи­ра­ни на gel-jet прин­те­ри Ricoh 3110 (А4) и 7100 (А3), и текс­тил­ни гел-мас­ти­ла и транс­фер­на хар­тия Sawgrass са до­стъп­но, на­деж­д­но и ка­чест­ве­но ре­ше­ние за за­поч­ва­не на биз­нес за де­ко­ра­ция и пер­со­на­ли­за­ция на об­лек­ла. Уни­кал­на­та тех­но­ло­гия за свър­з­ва­не на ле­пи­ло­то и текс­ти­ла са­мо на ме­ста­та, къ­де­то има мас­ти­ло, га­ран­ти­ра мек "опип" и от­лич­на устой­чи­вост на пра­не.

Transmatic е един от мал­ко­то про­из­во­ди­те­ли на тер­моп­ре­си, ка­лан­дри и ла­ми­на­то­ри, при­зна­ти и пре­по­ръч­ва­ни от про­фе­си­о­на­лис­ти­те в текс­тил­на­та и суб­ли­ма­ци­он­на ин­дуст­рии в цял свят. Ши­ро­ка про­из­водст­ве­на га­ма - от ръч­ни пре­си за транс­фе­ри вър­ху фла­нел­ки и шап­ки, през елек­три­чес­ки, пнев­ма­тич­но и хид­рав­лич­но за­движ­ва­ни ши­ро­ко­фор­мат­ни пре­си, ка­лан­дри и топ­ли ла­ми­на­то­ри, до ма­ши­ни по по­ръч­ка!

Про­фе­си­о­нал­ни аме­ри­кан­ски тер­моп­ре­си от GEO KNIGHT. Пре­циз­на и здра­ва из­ра­бот­ка, рав­но­мер­но и бър­зо на­гря­ва­не, си­лен на­тиск, ди­ги­та­лен кон­трол. За DTG раз­пе­чат­ки, флок, флекс и транс­фе­рен пе­чат. LIFE-TIME га­ран­ция на на­гре­ва­тел­ния еле­мент. Мо­де­ли за шап­ки, ча­ши, чи­нии, плос­ки, ком­би­ни­ра­ни, ши­ро­ко­фор­мат­ни, ръч­ни, пнев­ма­тич­ни и хид­рав­лич­ни. Кон­ку­рент­на це­на и бър­за до­став­ка.

Opus - уни­кал­на сис­те­ма за под­вър­з­ва­не с го­то­ви и пер­со­на­ли­зи­ра­ни твър­ди и ме­ки ко­ри­ци. Бър­зо и удоб­но ре­ше­ние за из­ра­бот­ва­не на фо­то-кни­ги, фо­то-блок­че­та, ал­бу­ми, ме­ню­та, ка­та­ло­зи, дип­лом­ни ра­бо­ти, до­ку­мен­ти, чер­те­жи - краен про­дукт с га­ран­ти­ра­но ка­чест­во. Въз­мож­ност за из­ця­ло пер­со­на­ли­зи­ра­ни твър­ди под­вър­зии. Под­вър­з­ва­ни­те ма­те­ри­а­ли не се по­вреж­дат, мо­же да се под­ме­нят и до­ба­вят но­ви.

FOREVER е гер­ман­ски про­из­во­ди­тел на тер­мот­ран­сфер­ни ма­те­ри­а­ли за след­ни­те пе­чат­ни тех­но­ло­гии: ла­зер­ни прин­те­ри с БЯЛ то­нер; ла­зер­ни прин­те­ри и ко­пи­ри; еко- и сол­вент­ни прин­те­ри; суб­ли­ма­ци­он­ни прин­те­ри; мас­ти­ле­ност­руй­ни прин­те­ри; UV прин­те­ри с гъв­ка­ви мас­ти­ла; HP Indigo пе­чат­ни ма­ши­ни; оф­се­тов пе­чат. Де­ко­ра­ции с фо­то-ре­а­лис­тич­но ка­чест­во на текс­тил, ко­жа, дър­во, ке­ра­ми­ка, плек­си­глас, ме­тал, ка­мък.

Про­фе­си­о­нал­ни инк-джет ме­дии Katana с ка­чест­во, рав­нос­той­но на най-ви­со­кия клас ме­дии, пред­ла­га­ни от про­из­во­ди­те­ли­те на прин­те­ри, ка­то Epson, Hewlett Packard, Canon, Kodak/Encad и т.н. на до 50% по-ни­ска це­на! Пер­фект­ни ре­зул­та­ти с всич­ки ви­до­ве мас­ти­ла на вод­на ба­за - Pigment или Dye. Го­ля­мо раз­но­об­ра­зие, раз­ме­ри от лис­та 9/13 см до рол­ки 162 см. Ви­на­ги на склад, не­за­бав­на до­став­ка.

Hahnemühle - хар­тии и ка­на­ва. Висш клас ме­дии за Digital FineArt пе­чат от про­из­во­ди­тел с тра­ди­ции от 1584 г. Ко­га­то ис­ка­те Ва­ши­те гра­фи­ки, ав­тор­ски ко­пия, фо­то­гра­фии и ре­про­дук­ции да из­глеж­дат пер­фект­но и да са за­паз­ват цве­то­ве­те и струк­ту­ра­та си за по­ко­ле­ни­я­та, то­га­ва из­бо­рът е ясен - Hahnemühle! Acid-free! Oт па­муч­ни влак­на, ал­фа це­лу­ло­за или бам­бук, ма­то­ви, текс­ту­ри­ра­ни, глан­цо­ви, ви­на­ги на склад!

Ма­те­ри­а­ли­те за пе­чат с мар­ка­та Epson са си­но­ним на без­ком­про­мис­но ка­чест­во, от­де­лен клас от всич­ки дру­ги! Фо­то-хар­тии, ка­на­ва, арт- кар­то­ни от па­муч­ни влак­на, ме­дии за рек­ла­мен, POS/POP, CAD/GIS пе­чат, текс­ти­ли и бек­лит, CD/DVD/BluRay (BD) дис­ко­ве, вклю­чи­тел­но и дис­ко­ве­те от уни­кал­на­та се­рия Watershield, ко­и­то след пе­чат са с ог­ле­да­лен гланц, во­до­ус­той­чи­ви и не се раз­маз­ват с пръс­ти.

Аме­ри­кан­ска­та про­из­водст­ве­на ком­па­ния Universal Woods съз­да­ва уни­кал­на тех­но­ло­гия и из­граж­да мно­го­ми­ли­он­на по­точ­на ли­ния за на­на­ся­не на суб­ли­ма­ци­он­ни по­кри­тия вър­ху раз­но­об­ра­зи ма­те­ри­а­ли - MDF, HDF, FRP, алу­ми­ний, сто­ма­на. Суб­ли­ма­ци­он­ни­те фо­то-про­дук­ти с мар­ки­те UNISUB и ChromaLuxe пре­въз­хож­дат всич­ко оста­на­ло на па­за­ра по раз­но­об­ра­зие, дъл­гот­рай­ност и ка­чест­во на изо­бра­же­ни­е­то.

Efi Fiery е без­апе­ла­ци­он­ни­ят ли­дер в све­та на ди­ги­тал­на­та цвет­на про­ба и про­фе­си­о­нал­ния ди­ги­та­лен пе­чат, с над 60000 ин­ста­ла­ции в све­то­вен ма­щаб. В ком­би­на­ция с прин­те­ри­те Epson Stylus Pro 4900, 7900 и 9900 SpectroProofer и proofing ме­ди­и­те на TECCO, вие по­лу­ча­ва­те най-добро­то ре­ше­ние до мо­мен­та в све­та! Всич­ки сол­вент­ни прин­те­ри Epson SureColor-S се ком­плек­то­ват с Efi RIP за на­деж­д­но и лес­но управ­ле­ние.

DTG - текс­тил­ни прин­те­ри за ди­рек­тен пъл­но­цве­тен пе­чат вър­ху БЕ­ЛИ, ЦВЕТ­НИ и ЧЕР­НИ фла­нел­ки - ал­тер­на­ти­ва на си­то­пе­ча­та при мал­ки­те ти­ра­жи и единст­ве­но­то про­фе­си­о­нал­но ре­ше­ние за пъл­но­цве­тен пе­чат на до­ри и 1 из­де­лие. FACTOR.BG е офи­ци­а­лен дист­ри­бу­тор на мас­ти­ла­та DuPont Artistri за ди­рек­тен пе­чат вър­ху тъ­мен и све­тъл текс­тил, под­хо­дя­щи за вся­как­ви мар­ки прин­те­ри.

Водещи продукти